Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.       Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 
 
1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je TR TECHNIC s.r.o. so sídlom: Lukavica 39, 086 21. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom  v Okresným súdom Prešov, odiel Sro, vložka: 30624/P,IČO: 45906114, DIČ: SK2023124785 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci"), a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu http://www.trtechnic.sk.
 
1.2.    VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetu na http://www.trtechnic.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
1.3.    Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.
 
1.4.    Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu http://www.trtechnic.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.  
 
1.5.    Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 
1.6.    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 
 
2.       Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – objednávky 
 
2.1.    Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 
2.1.    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
 
2.2.    Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 
2.3.    Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a a internetovým obchodom http://www.trtechnic.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť TR TECHNIC s.r.o.
 
2.4.    Presné podmienky sú hlavne: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, cena za prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
 
2.5.    Pri akciových nákupoch,  kde sú vybrané tovary dodávané zdarma  platí, že ak dôjde k vráteniu jedného tovaru z objednávky a následného vrátenia peňazí, bude od dobropisovanej položky odrátaná hodnota tovaru, ktorý bol zaslaný zdarma. Táto podmienka však neplatí pri výmene veľkosti.
 
 
3.       Storno objednávky 
 
3.1.    Storno objednávky zo strany kupujúceho
 
Kupujúci môže doručiť prostredníctvom pošty v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Po odoslaní zásielky na adresu Kupujúceho storno objednávky nie je možné, a pokiaľ zásielku Kupujúci neprevezme, budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované.
 
3.2.    Storno objednávky zo strany predávajúceho
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 
- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.)
- prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať (e-mailom, telefonicky) kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.
 
 
4.       Práva a povinnosti predávajúceho 
 
4.1.    Predávajúci je povinný:
 
- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 
- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 
4.2.    Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
 
5.       Práva a povinnosti kupujúceho 
 
5.1.    Kupujúci je povinný:
 
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane  nákladov na doručenie tovaru,
 
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 
5.2.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 
 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 
6.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 
 
6.1.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom 102/2014 Z.z., podla §7 ods. 1, O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji na odstupuje od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 6.2. VOP.
 
6.2.    Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
 
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 6.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 
- kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu (korešpondenčná adresa, nie adresa sídla firmy!) uvedenú na stránke http://www.trtechnic.sk v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný aj s vísačkami (vrátane príbalového letáku, darčekových predmetov  a pod.)
- tovar zašlite spolu s vyplneným formulárom, ktorý nájdete na stránke http://www.trtechnic.sk 
 
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, pekne zabalený a poskladaný v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúcu čiastku.
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 30 dní po fyzickom obdŕžaní tovaru (nezodpovedáme za zlé uvedené číslo účtu!).
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
6.3    Formulár pre odstúpenie od zmluvy
 
 
7.       Cenové podmienky  
 
7.1.    Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o.  je platiteľom DPH, pri cenách uvádza základ dane, DPH a sumu s DPH.
 
7.2.    Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 8
 
7.3.    Kupujúci má možnosť platiť v eurách a českých korunách
 
7.4.    Kupujúci má možnosť platiť formou dobierky pri preberaní tovaru od kuriéra.
 
 
8.       Poštovné a balné  
 
8.1.    Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. si účtuje poštovné a balné od hmotnosti v rámci SR a od hmotnosti v rámci ČR (prepočet na českú korunu podľa aktuálneho kurzu)
 
8.2.    Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. je platiteľom DPH, pri cenách uvádza základ dane, DPH a sumu s DPH.
 
8.3.    Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. si účtuje poštovné a balné pri výmene tovaru od hmotnosti v rámci SR a od hmotnosti v rámci ČR (prepočet na českú korunu podľa aktuálneho kurzu).
 
 
9.       Možnosť platby za tovar 
 
9.1    Za tovar sa platí dobierkou, teda vždy pri preberaní tovaru.   
 
9.2.    Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
 
9.3.    Možnosť platby prevodom na bankový účet spoločnosti TR TECHNIC s.r.o. je možný až po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
9.4.   Možnosť platby platobnou kartou
 
 
10.     Dodacie podmienky 
 
10.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dostupnosť tovaru je od 3 do 14 pracovných dní.
 
10.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení do  systému.
 
10.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej firmy DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. 
 
10.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 
10.5. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej a Českej republiky. Po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim je možné dodať tovar aj do štátov EÚ.
 
10.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
 
11.     Záručné podmienky a Reklamačný poriadok 
 
11.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na stránke http://www.trtechnic.sk prevádzkovanou  spoločnosťou TR TECHNIC s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
 
11.2. Ku každému tovaru, zakúpenému v spoločnosti TR TECHNIC s.r.o., je po doručení kupujúcemu odoslaná faktúra prostredníctvom emailu vo formáte pdf., ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. O spôsobe doručenia faktúry je zákazník informovaný vždy vopred, a to tiež  emailom.
 
11.3.  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
 
- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu/ vadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
 
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
 
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
 
TR TECHNIC s.r.o., Lukavica 39, 086 21 Lukavica
 
 
12.     Zodpovednosť za chyby na stránke http://www.trtechnic.sk 
 
12.1. Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.trtechnic.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 
12.2. Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 
12.3. Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.
 
 13.     Orgán dozoru
 
13.1. V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla prevádzkovateľa k sídlu príslušného inšpektorátu. Pre prevádzkovateľa e-shopu http://www.trtechnic.sk je to:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6,080 01 Prešov -odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, e-mail: pr@soi.sk
 
14.     Ochrana osobných dát 
 
14.1. Spoločnosť TR TECHNIC s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
 
14.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 
14.3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 
15.    Záverečné ustanovenia 
 
15.1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami ešte pred vyplnením objednávky , a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 

Ochrana osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ: TR TECHNIC s.r.o., IČO: 45906114, so sídlom Lukavica 39, 086 21 Lukavica, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 30624/P (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

Nový sad 10A, Bardejov 085 01

pondelok, streda, piatok, v čase od 9:00 do 12:00,

tel. kontakt 0948 229 600, e-mail: info@topnaradie.sk

III. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a. Marketingové zasielanie noviniek, informačných letákov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).

b. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.

IV. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. III písm. a),

b. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa ods. III písm. b).

V. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. b/ je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.

VI. Na spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm a/ je potrebný súhlas dotknutej osoby

VII. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

VIII. Vystavenie prvej kópie podľa ods. VII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

IX. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

X. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XI. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

XII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

XIII. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XVII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XIV. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

XV. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XVI. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XVII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XVIII. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu XVII písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

XIX. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XX. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

XXI. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

XXII. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXIII. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.